Manažérska informatika II [Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek] | edis.uniza.sk

Manažérska informatika II
Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek

Manažérska informatika II

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1544-417.70533.23

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku informačných systémov, ako aj projektantom a manažérom projektov zameraných na informačné systémy. Je rozdelená do troch častí a dvanástich kapitol. Prvá časť je venovaná problematike systémov z pohľadu teórie a typov systémov (kapitola 1), pričom dôraz sa kladie na riadený, riadiaci a informačný systém (kapitola 2). Informačný systém je vo všeobecnosti koncipovaný ako nástroj informačnej podpory funkcionality biznis procesov (kapitola 3), pričom pozornosť je venovaná predovšetkým jeho štruktúre, architektúre a funkcionalite. Integrálnu súčasť každého informačného systému tvorí báza dát, pričom v súčasnej dobe vystupuje do popredia databáza založená na princípoch In Memory Computing (kapitola 4).

Druhá časť učebnice je venovaná problematike projektovania informačných systémov – z hľadiska tvorivého procesu – (klasický prístup – kapitola 6), prístup na báze objektovo-orientovaného modelovania s využitím jazyka UML (kapitola 7). Druhú časť učebnice uzatvára kapitola 8, ktorá sa týka aplikačného programu Enterprise Architect pracujúceho na báze jazyka UML a slúžiaceho na účely projektovania informačných systémov.

Tretia časť učebnice je venovaná problematike projektovania informačných systémov z hľadiska riadiaceho procesu. Čitateľ v nej nájde informácie, ktoré sa týkajú prístupov k riešeniu a realizácii informačného systému v podmienkach podnikateľského subjektu (kapitola 9), účastníkov zainteresovaných na riešení a realizácii projektu informačného systému (kapitola 10), ako aj jeho plánovania (kapitola 11). Učebnicu uzatvára kapitola 12, ktorej obsahom je problematika uplatnenia aplikačného programu Enterprise Architect pri riadení projektu informačného systému.

Z obsahu

Predhovor                                                                                                                           

Úvod                                                                                                                                   

Obsah                                                                                                                                  

 

Časť I 

Informačný systém ako nástroj podpory systému riadenia, štruktúra, architektúra, funkcionalita – integrácia informačných systémov

Kapitola 1

Systém, vymedzenie pojmu, štruktúra, funkcionalita                                        

1.1Teória systémov                                                                                                             

1.2 Typy systémov                                                                                                              

1.3 Zhrnutie                                                                                                                        

1.4 Literatúra ku kapitole 1

Kapitola 2

Ekonomický objekt a ekonomický systém, riadiaci a informačný systém

2.1Ekonomický objekt a ekonomický systém                                                                    

2.2  Riadený, riadiaci a informačný systém             

2.3 Informačná podpora rozhodovania a riadenia

2.4 Zhrnutie                                                                                                                        

2.5 Literatúra ku kapitole 2

Kapitola 3 

Informačný systém ako nástroj informačnej podpory systému riadenia         

3.1 Informačný systém, štruktúra, vlastnosti a funkcionalita                                             

3.2 Vnútorná a vonkajšia štruktúra informačných systémov                                  

3.3 Globálna architektúra informačného systému                                      

3.4. Čiastkové architektúry informačného systému                                                

3.5 Integrácia informačných systémov                                                                   

3.6 Zhrnutie                                                                                                                        

3.7 Literatúra ku kapitole 3               

Kapitola 4

Databázové systémy na báze In Memory Computing    

4.1  Databázové systémy – štruktúra, vlastnosti, funkcionalita                                          

4.2 In Memory Computing – vymedzenie pojmu                                                               

4.3  Systém riadenia bázy dát pracujúcej na báze In-Memory Computing             

4.4 Zhrnutie                                                                                                                        

4.5 Literatúra ku kapitole 4

 

Časť II

Projektovanie IS ako jednota tvorivého a riadiaceho procesu              

Kapitola 5

Projektovanie IS (ako tvorivý proces) – klasický prístup

5.1 Projekt a model informačného systému a súvisiace pojmy                                           

5.2 Klasický prístup                                                                                                            

5.3 Zhrnutie                                                                                                                        

5.4 Literatúra ku kapitole 5   

Kapitola 6

Projektovanie IS (ako tvorivý proces) – objektovo orientované                           

modelovanie                                                                                                

6.1 Pojmy a princípy             

6.2 Vizualizácia triedy, atribúty, operácie                                                               

6.3 Objekty,  triedy a vzťahy medzi nimi                                                                           

6.4 Objekty – triedy, ich zloženiny a agregáty                                                                   

6.5 Objekty, triedy, kontexty                                                                                             

6.6 Vizuálne modelovanie                                                                                                  

6.7 Objektovo orientované modelovanie - metódy, techniky nástroje                               

6,8 Zhrnutie                                                                                                                        

6.9Literatúra ku kapitole 6    

Kapitola 7

Projektovanie IS (ako tvorivý proces) – objektovo orientovaný prístup – jazyk UML          

7.1 Objektovo -orientovaný prístup – jazyk UML - pojmy a princípy                               

7.2  Jazyk UML a jeho štruktúra

7.3 Rozšírenia jazyka UML  

7.4 Zhrnutie                                                                                                             

7.5 Literatúra ku kapitole 7               

Kapitola 8

Enterprise Architect  - aplikačný softvér na projektovanie informačných systémov – tvorivý proces

8.1  Enterprise Architect – základná charakteristika                                                          

8.2  Enterprise Architect – jeho postavenie a úlohy v tvorivom procese riešenia                

       a realizácie informačného systému                                                                               

8.3 Štúdia vykonateľnosti                                                                                                  

8.4 Analýza existujúceho stavu IS                                                                          

8.5 Návrh projektu IS           

8.6 Implementácia IS                                                                                              

8.7 Prepojenie aplikačného programu Enterprise Architect na objekt

      riadenia a riadiaci systém                                                                                  

8.8 Zhrnutie                                                                                                                        

8.9 Literatúra ku kapitole 8

 

ČASŤ III

Projektovanie informačných systémov ako riadiaci  proces      

Kapitola 9

Prístupy k riešeniu a realizácii informačného systému v podmienkach podnikateľského subjektu  

9.1 Riešenie a realizácia informačného systému vo vlastnej réžii daného   

      podnikateľského subjektu                                                                                            

9.2 Zadanie riešenia a realizácie informačného systému inému podnikateľskému                   

     subjektu, ktorý sa na túto činnosť špecializuje profesionálne                          

9.3  Nákup hotového, funkcie schopného, informačného systému             

9.4 Outsourcing                                                                                                                  

9.5 Zhrnutie                                                                                                                        

9.6 Literatúra ku kapitole 9               

Kapitola 10   

Projekt informačného systému a jeho účastníci  

10.1 Postavenie a úlohy riešiteľa a používateľa                                                                

10.2  Inštitucionálne usporiadanie vzťahu používateľ – riešiteľ                 

10.3 Zhrnutie                                                                                              

10.4 Literatúra  ku kapitole 10

Kapitola 11

Plánovanie a riadenie projektu informačného systému             

11.1 Plán projektu informačného systému               

11.2 Riadenie a správa projektu       

11.3 Nástroje používané v procese riadenia projektu          

11.4 Riadenie kvality 

11.5 Zhrnutie                                                                                                                      

11.6 Literatúra ku kapitole 11          

Kapitola 12

Enterprise Architect  - aplikačný softvér na projektovanie informačných systémov – riadiaci proces

12.1  Základné charakteristiky projektu IS                                                             

12.2  Personálne zabezpečenie projektu                                                                              

12.3 Zodpovednosť za projekt                                                                               

12.4  Nástroje aplikácie Enterprise Architect pre riadenie projektu IS                               

12.5  Zhrnutie                                                                                                          

12.6 Literatúra ku kapitole 12                                  

Manažérska informatika III

Manažérska informatika III

Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek
15,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00VYPREDANÉ

Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková

Kolektív autorov
17,50SKLADOM