Podnikateľská etika [Katarína Janošková] | edis.uniza.sk

Podnikateľská etika
Katarína Janošková

Podnikateľská etika

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1538-36.00180.76

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Každá ľudska aktivita je regulovaná určitými pravidlami či zvyklosťami. Nejde pritom len o taxatívne vymedzenie pravidla v podobe zákonov, noriem, smerníc, či predpisov. Nemenej dôležitými regulátormi ľudskej aktivity sú všeobecne uznávané pravidlá správania sa, ktoré môžeme označiť ako etické normy. Právne normy sa stávajú nositeľmi etických princípov a pravidiel, nakoľko sa snažia v čo najväčšej miere obsiahnúť etické normy. Podnikateľské subjekty sú riadené ľuďmi, a to, ako sa títo ľudia správajú, ovplyvňuje ich smerovanie. Preto v prenesenom slova zmysle môžeme hovoriť aj o správaní sa podnikateľských subjektov, v ktorých je taktiež nevyhnutná regulácia správania sa na základe etických noriem. Pri hlbšej analýze problémov podnikovej praxe je možné ich primárnu príčinu často vidieť v nedostatočnom uplatňovaní, prípadne porušovanie etických pravidiel. Aj z toho dôvodu etický rozmer podnikania v súčasných trhových podmienkach nadobúda čoraz väčší význam. Manažéri si uvedomujú, že uplatňovanie princípov etiky vo vzťahu ku všetkým záujmovým skupinám je zárukou dlhodobej existencie, prosperity a posilňovania konkurenčnej výhody. V minulosti sa podnikateľské subjekty väčšinou nezaoberali etickou dimenziou podnikania a stanovovali si predovšetkým ekonomické ciele. V súčasnosti sa podniky čoraz viac zaoberajú etickou stránkou podnikania a stanovené etické ciele sa v hierarchii podnikových cieľov presúvajú na popredné pozície. V zahraničí pozorujeme väčší záujem podnikov o podnikateľskú etiku. Avšak už aj v prostredí Slovenskej republiky je evidentné, že podniky sa začínajú zaujímať o túto problematiku a je veľký predpoklad, že sa podnikateľská etika bude v našich podmienkach naďalej rozvíjať. V súčasnosti podniky implementujú celý rad nástrojov inštitucionalizácie etiky v podnikaní, ako napr. etické kódexy, vytváranie pozície riaditeľov pre etiku, či etických  rád. Vedomosti z oblasti etiky v podnikaní sú nepochybne nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného riadenia podnikateľských subjektov. Z toho dôvodu je predmet zaoberajúci sa touto problematikou zaradený v študijných plánoch ekonomických a manažérskych študijných programov vysokých škôl. Predložené učebné texty sú určené predovšetkým pre študentov študijných programov Ekonomika a manažment podniku a Elektronický obchod zabezpečených na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí majú povinný predmet s rovnomenným názvom zaradený v študijnom pláne, ako aj pre ostatných študentov, prípadne odbornú a laickú verejnosť, ktorí majú záujem prehĺbiť si vedomosti z problematiky etiky v podnikaní.
 

        

 

Z obsahu

1. Úvod do podnikateľskej etiky

2. Vzťah etiky a ekonomiky

3. Podnikateľská etika ako súčasť podnikovej kultúry

4. Teória stakeholderov a spoločenská zodpovednosť podnikov

5. Formy inštitucionalizácie etiky v organizácii

6. Etický kódex

7. Manažérska etika

8. Etika v pracovno-právnych vzťahoch

9. Etický rozmer reklamy

10. Environmentálna etika a trvalo udržateľný rozvojCD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

Miloš Poliak, Jaroslava Kubáňová
3,50SKLADOM

Podnikové financie - praktikum

Podnikové financie - praktikum

Ladislav Vagner, Ivana Podhorská
5,60SKLADOM

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM

Dlhové financovanie

Dlhové financovanie

Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala
6,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM