Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. preprcované vydanie [Viera Bartošová, Martina Paliderová] | edis.uniza.sk

Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. preprcované vydanie
Viera Bartošová, Martina Paliderová

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. preprcované vydanie

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1426-316.65501.6

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je druhým prepracovaným a aktualizovaným  vydaním prvej časti vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe postupne vyprofilovala. Obsah učebnice je členený do dvoch hlavných častí: Časť I vysvetľuje základy účtovníctva, jeho históriu a teoreticko-metodologický základ s dôrazom na podvojné účtovníctvo podnikateľov a jeho právnu úpravu v SR. Časť II má praktický charakter. Prináša prehľad účtovania najfrekventovanejších účtovných prípadov v účtovnej praxi podnikateľov zostavený v štruktúre podľa jednotlivých účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Učebnica je prvou časťou účtovníctva venovanou podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v SR. Obsahovo zodpovedá učebným osnovám predmetov účtovníctvo A a účtovníctvo B v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku a predmetov Účtovníctvo a Finančné účtovníctvo v študijnom odbore finančný manažment bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Vzhľadom na svoje zameranie je však určená nielen študentom v uvedenom a ďalších ekonomických študijných odboroch, ale aj širšej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou účtovníctva.

Z obsahu

obsah

 

PREDHOVOR.............................................................................................9

 

 ČASŤ I. TEÓRIA A PRÁVNA ÚPRAVA ÚČTOVNÍCTVA                     

PODNIKATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE...................................11

1

Základné pojmy a súvislosti účtovníctva.............................................13

 

1.1

Podstata a funkcie účtovníctva...................................................................13

 

1.2

Používatelia účtovných informácií.............................................................15

 

1.3

Účtovníctvo ako vedná disciplína..............................................................16

 

 

1.3.1

Vznik a vývoj účtovníctva...........................................................17

 

 

1.3.2

Vývoj účtovníctva na Slovensku..................................................22

 

 

1.3.3

Spojitosť teórie účtovníctva a účtovnej praxe..............................24

 

1.4

Regulácia a harmonizácia účtovníctva.......................................................25

 

 

1.4.1

Prehľad účtovných systémov vo svete.........................................27

 

 

1.4.2

Účtovný systém Slovenskej republiky.........................................32

2

Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike.........

..................................................................................................................35

 

2.1

Predmet účtovníctva...................................................................................37

 

2.2

Účtovná jednotka........................................................................................38

 

2.3

Účtovné obdobie........................................................................................42

 

2.4

Účtovné sústavy a metodické prvky účtovníctva.......................................42

 

 

2.4.1

Účtovné záznamy a účtovná dokumentácia.................................44

 

 

2.4.2

Účtovné doklady..........................................................................45

 

 

 

2.4.2.1

Účtovný prípad a deň uskutočnenia účtovného..............

 prípadu........................................................................46

 

 

 

2.4.2.2

Náležitosti účtovného dokladu....................................47

 

 

 

2.4.2.3

Daňový doklad............................................................49

 

 

 

2.4.2.4

Opravy účtovných dokladov.......................................50

 

 

 

2.4.2.5

Spracovanie účtovných dokladov...............................52

 

 

 

2.4.2.6

Číslovanie účtovných dokladov..................................53

 

 

2.4.3

Účtovná technika..........................................................................55

 

 

2.4.4

Účtovné zápisy.............................................................................55

 

 

 

2.4.4.1

Sústava jednoduchého účtovníctva.............................56

 

 

 

2.4.4.2

Sústava podvojného účtovníctva.................................59

 

 

2.4.5

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov..................................62

 

 

2.4.6

Účtový rozvrh...............................................................................67

 

 

2.4.7

Oceňovanie...................................................................................68

 

 

2.4.8

Inventarizácia majetku a záväzkov..............................................74

 

2.5

Účtovné zásady..........................................................................................76

3

Účtovný informačný systém podniku...................................................83

 

3.1

Štruktúra ÚIS..............................................................................................83

 

3.2

Finančné účtovníctvo.................................................................................84

 

3.3

Manažérske účtovníctvo.............................................................................84

4

Vecný obsah účtovníctva.......................................................................87

 

4.1

Bežné účtovníctvo......................................................................................88

 

4.2

Účtovná uzávierka......................................................................................90

 

 

4.2.1

Kontroly v podvojnom účtovníctve.............................................90

 

 

4.2.2

Závierkové operácie a uzatvorenie účtov.....................................94

 

4.3

Účtovná závierka........................................................................................96

 

 

4.3.1

IÚZ podľa osobitných predpisov.................................................99

 

 

4.3.2

Overovanie účtovnej závierky audítorom..................................101

 

 

4.3.3

Konsolidovaná účtovná závierka...............................................103

 

 

4.3.4

Zverejňovanie údajov z účtovných závierok..............................106

5

Účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva........................................109

 

5.1

Systém troch bilancií účtovníctva............................................................109

 

5.2

Ekonomické operácie – účtovné prípady – typy účtovných prípadov.....111

 

5.3

Zmeny súvahových a výsledkových položiek..........................................112

 

5.4

Účtovné výkazy........................................................................................114

 

 

5.4.1

Súvaha........................................................................................114

 

 

5.4.2

Výkaz ziskov a strát...................................................................116

 

5.5

Charakteristika položiek majetku a záväzkov..........................................118

 

 

5.5.1

Aktíva.........................................................................................118

 

 

5.5.2

Pasíva.........................................................................................123

 

5.6

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia..............................................125

 

 

5.6.1

Klasifikácia nákladov.................................................................126

 

 

 

5.6.1.1

Členenie nákladov v účtovníctve..............................126

 

 

5.6.2

Výnosy a ich členenie................................................................127

 

 

 

 

6

Účet – podstata, forma, typy a pravidlá zápisu na účty....................129

 

6.1

Forma účtu................................................................................................129

 

6.2

Typy účtov v účtovníctve podnikateľov...................................................130

 

6.3

Pravidlá zápisu na účtoch.........................................................................132

 

 

6.3.1

Pravidlá účtovania na súvahových účtoch.................................132

 

 

6.3.2

Pravidlá účtovania na výsledkových účtoch..............................135

 

6.4

Prehľad účtovania podľa RÚO pre podnikateľov....................................137

7

Postupnosť účtovania v podvojnom účtovníctve..............................147

 

 ČASŤ II. PREHĽAD  ÚČTOVANIA  PODĽA ÚČTOVÝCH TRIED........149

8

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok ..................................................151

 

8.1

Účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok................................152

  

8.2

Účtová skupina 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný..............156

 

8.3

Účtová skupina 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný..........159

 

8.4

Oceňovanie dlhodobého majetku............................................................160

 

8.5

Účtová skupina 04 – Obstaranie dlhodobého majetku............................160

 

 

   8.5.1

Ďalšie spôsoby obstarania DNM a DHM...................................165

 

8.6

Účtová skupina 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok.........167

 

8.7

Účtová skupina 06 – Dlhodobý finančný majetok..................................168

 

8.8

Účtová skupina 07 a 08 – Oprávky k DNaHM.......................................171

 

8.9

Vyradenie dlhodobého majetku ..............................................................177

9

Účtová trieda 1 – Zásoby......................................................................183

 

9.1

Účtová skupina 11 – Materiál..................................................................184

 

9.2

Účtová skupina 13 – Tovar......................................................................184

 

 

9.2.1

Oceňovanie zásob.......................................................................185

 

 

9.2.2

Účtovanie zásob spôsobom A a B..............................................185

 

 

 

9.2.2.1

Obstaranie materiálu a tovaru spôsobom A..............185

 

 

 

9.2.2.2

Materiál a tovar na ceste...........................................190

 

 

 

9.2.2.3

Nevyfakturované dodávky materiálu a tovaru..........191

 

 

 

9.2.2.4

Vyskladnenie materiálu a tovaru...............................193

 

 

 

9.2.2.5

Obstaranie materiálu a tovaru spôsobom B..............196

 

 

 

9.2.2.6

Materiál a tovar na ceste...........................................199

 

 

 

9.2.2.7

Nevyfakturované dodávky materiálu a tovaru..........200

 

 

 

9.2.2.8

Vyskladnenie materiálu a tovaru...............................201

 

 

 

 

 

 

9.3

Účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby..........................................204

 

 

9.3.1

Zásoby vlastnej výroby účtované spôsobom A..........................205

 

 

9.3.2

Zásoby vlastnej výroby účtované spôsobom B..........................210

 

9.4

Nehnuteľnosť na predaj...........................................................................211

10

Účtová trieda 2 – Finančné účty..........................................................213

 

10.1

Oceňovanie finančného majetku..............................................................213

 

10.2

Účtová skupina 21 – Peniaze...................................................................214

 

10.3

Účtová skupina 22 – Bankové účty..........................................................220

 

10.4

Účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery.............................................221

 

10.5

Účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci........................225

 

10.6

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok................................227

 

10.7

Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami.........................233

 

10.8

Účtová skupina 29 – Opravné položky ku KFM......................................234

11

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy...................................................235

 

11.1

Členenie zúčtovacích vzťahov z rôznych hľadísk....................................235

 

11.2

Oceňovanie zúčtovacích vzťahov............................................................238

 

11.3

Účtová skupina 31 – Pohľadávky.............................................................238

 

11.4

Účtová skupina 32 – Záväzky..................................................................245

 

11.5

Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi

SP a ZP.....................................................................................................253  

 

11.6

Účtová skupina 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.......................................265

 

11.7

Účtová skupina 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu...........276

 

11.8

Účtová skupina 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu.................280

 

11.9

Účtová skupina 37 – Iné pohľadávky a iné záväzky................................282

 

11.9

Účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov...................284

12

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky.....................293

 

12.1

Účtová skupina 41 – Základné imanie a kapitálové fondy......................293

 

 

12.1.1

Účtovanie vlastného imania....................................................294

 

 

 

12.1.1.1

Základné imanie v akciovej spoločnosti..............295

 

 

 

12.1.1.2

Základné imanie v spoločnosti s ručením

obmedzeným........................................................297

 

12.2

Účtová skupina 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky

hospodárenia.............................................................................................301

 

12.3

Účtová skupina 43 – Výsledok hospodárenia..........................................309

 

12.4

Účtová skupina 45 – Rezervy...................................................................312

 

12.5

Účtová skupina 46 – Bankové úvery........................................................315

 

12.6

Účtová skupina 47 – Dlhodobé záväzky..................................................317

 

12.7

Účtová skupina 49 – Fyzická osoba – podnikateľ....................................322

13

Účtová trieda 5 – Náklady....................................................................325

 

13.1

Účtová  skupina 50 – Spotrebované nákupy............................................327

 

13.2

Účtová skupina 51 – Služby.....................................................................332

 

13.3

Účtová skupina 52 – Osobné náklady......................................................336

 

13.4

Účtová skupina 53 – Dane a poplatky......................................................341

 

13.5

Účtová skupina 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť......................343

 

13.6

Účtová skupina 55 – Odpisy a opravné položky k DM...........................351

 

13.7

Účtová skupina 56 – Finančné náklady....................................................352

 

13.8

Účtová skupina 59 – Dane z príjmov a prevodové účty...........................360

14

Účtová trieda 6 – Výnosy.....................................................................365

 

14.1

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar.............................365

 

14.2

Účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob..............369

 

14.3

Účtová skupina 62 – Aktivácia ...............................................................371

 

14.4

Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti........................374

 

14.5

 Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov

z hospodárskej činnosti............................................................................378

 

14.6

Účtová skupina 66 – Finančné výnosy.....................................................378

Zoznam skratiek..............................................................................................385

Zoznam použitej literatúry..............................................................................389

Príloha 1  Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Príloha 2  Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Príloha 3  Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve
 

 

 

 

 Ekonomika dopravného podniku

Ekonomika dopravného podniku

Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný
11,95SKLADOM

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný
12,63SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Konštruovanie 1  Návody na cvičenia

Konštruovanie 1 Návody na cvičenia

doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald...
8,00SKLADOM