Konštruovanie 1 Návody na cvičenia [doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald Bašťovanský,PhD.] | edis.uniza.sk

Konštruovanie 1  Návody na cvičenia
doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald Bašťovanský,PhD.

Konštruovanie 1 Návody na cvičenia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1424-98.00241.01

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Jednotlivé časti skrípt boli využívané pri výučbe premetov Konštruovanie na PC a tvorba technickej dokumentácie a Projekt z konštruovania pomocou PC, ktoré sú ako výberové predmety zaradené v učebnom pláne 1. ročníka na strojníckej fakulte.

Z obsahu

OBSAH

Strana

     ÚVOD ................................................................................................................................           9

1   POŽIADAVKY NA GRAFICKÉ PRÁCE  ............................................................................  11

     1.1  Zošity na cvičenia ......................................................................................................                                   11

     1.2  Úloha na precvičenie technického písma do zošita – (úloha 0)   ..............................    11

     1.3  Obálka na grafické práce - semestrálna práca 01   .................................................   13

     1.4  Kreslenie výkresov súčiastok  ....................................................................................                                                      14

     1.5  Kreslenie výkresov montážnych jednotiek .................................................................                                                                         15    

     1.6  Formáty výkresov a úprava výkresových listov .........................................................                                                                                 16 

     1.7  Titulný blok...................................................................................................................                18

     1.8  Súpis položiek  ...........................................................................................................                               19

            1.8.1  Súpis položiek ako súčasť zostavného výkresu   .............................................                                                                                             19 

            1.8.2  Oddelený súpis položiek .................................................................................                                                         19

            1.8.3  Polia na údaje v súpise položiek  ....................................................................                                                                      20

     1.9  Úprava technických správ a iných textových dokumentov  .......................................                                                                                                   22

     1.10 Číslovanie grafických a textových častí semestrálnych prác   ..................................                                                                                                        22

     1.11 Používanie čiar rôznych typov a hrúbok na výkresoch   ............................................                                                                                              23

     1.12 Podklady k cvičeniam a prednáškam na internetovej stránke katedry   ................... 24

2  ZOBRAZOVANIE SÚČIASTOK POMOCOU KOLMÉHO (ORTOGRAFICKÉHO)
ZOBRAZOVANIA  A  AXONOMETRICKÉHO ZOBRAZOVANIA  .....................................         25

     2.1  Kolmé (ortografické) zobrazovanie na niekoľko priemetní  .......................................                                                                                              25

     2.2   Axonometrické zobrazovacie metódy  .......................................................................                                                              25

     2.3  Zobrazenie zadanej súčiastky pomocou kolmého zobrazovania (úloha 1)   ..............  26                                                                2.3.1  Príklad vypracovania úlohy 1   ..........................................................................                                                           28

2.4 Semestrálna práca 02: Zobrazenie súčiastky pomocou kolmého a axono-
metrického zobrazovania ..................................................................................................                                   29

            2.4.1  Postup vypracovania semestrálnej práce 02  ..................................................                                                                                   29

            2.4.2 Spôsoby zostrojenia elíps  ...............................................................................       30

            2.4.3  Príklad vypracovania semestrálnej práce   .......................................................                                                                                   31

            Varianty zadania semestrálnej práce 02   ..................................................................                                                                        32

3   ZOBRAZOVANIE SÚČIASTOK POMOCOU KOLMÉHO (ORTOGRAFICKÉHO)
ZOBRAZOVANIA S POUŽITÍM REZU A ICH KÓTOVANIE .............................................                                                                                        34

     3.1  Zobrazenie a úplné zakótovanie zadanej plochej súčiastky – (úloha 2.1)   ...............  34

     3.2 Zobrazenie a úplné zakótovanie zadanej rotačnej súčiastky – (úloha 2.2)   .............. 35

     3.3  Zobrazenie a úplné zakótovanie zadanej súčiastky – (úloha 2.3)   ............................ 36

     3.4  Semestrálna práca 03: Zobrazenie zadanej súčiastky pomocou kolmého
       zobrazovania s použitím rezu a jej kótovanie  ...........................................................                                                                          37

            3.4.1 Príklad vypracovania semestrálnej práce 03   ..................................................                                                                                   39

            3.4.2                                                                    Varianty zadania semestrálnej práce   .............................................................                                                                             40

4  KRESLENIE VÝKRESU SKRUTKOVÉHO SPOJENIA A JEHO
SÚČIASTOK  ......................................................................................................................               45

     4.1  Zobrazenie a zakótovanie závitových častí – (úloha 4)   ............................................                                                                                  45

     4.2  Zobrazenie normalizovaných skrutiek, matíc a podložiek – (úloha 5)   ...................... 45

     4.3  Zásady kreslenia a kótovania normalizovaných tvarových prvkov skrutiek,
matíc a podložiek  ......................................................................................................                        47

            4.3.1  Kreslenie a kótovanie závitových častí  .............................................................                                                                                  47       4.3.2 Kreslenie a kótovanie hláv skrutiek a matíc  .....................................................                  49

            4.3.3  Označovanie normalizovaných skrutiek, matíc a podložiek   ............................                                                                                                              50

     4.4  Postup vypracovania semestrálnej práce 04   ..........................................................                                                                                52

     4.5  Varianty zadania semestrálnej práce   .......................................................................                                                                   53

5   Špecifikácia GPS pri PREDPISOVANí PRESNOSTI ROZMEROV A GEOMETRIckej
presnosti NA VÝKRESOCH
..........................................................................................       64

     5.1 Určenie parametrov tolerovania pre zadané uloženie – (úloha 6.1)   ......................... 64

     5.2 Voľba vhodného uloženia pre zadané parametre – (úloha 6.2)   ............................... 66

     5.3 Voľba hodnôt všeobecných tolerancií rozmerov – (úloha 6.3)   .................................                                                                                                         66

     5.4 Predpis geometrických tolerancií – (úloha 6.4)   ........................................................                                                                                  68

                                                                                                                                    Strana

     5.5 Príklad vypracovania úlohy 6.1  .................................................................................     73

6   PRIAMKOVÉ (LINEÁRNE) Rozmerové obvody ........................................................                                                                                  74

     6.1  Základy výpočtu rozmerových obvodov .....................................................................                                                                     75

     6.2  Príklady výpočtu priamkových rozmerových obvodov ...............................................                                                                                           74

     6.3  Úlohy na riešenie rozmerových obvodov – (úloha 7)   ...............................................                                                                                           77

7   KRESLENIE NÁČRTOV A  VÝKRESOV SÚČIASTOK PODĽA MODELOV  ....................  81

     7.1  Všeobecné pokyny na vypracovanie úlohy a semestrálnej práce 05   ..................... 81

     7.2  Postup kreslenia náčrtov a výkresov súčiastok skupiny A – súčiastok
       hranolovitého tvaru .....................................................................................................                                82

     7.3  Postup kreslenia náčrtov a výkresov súčiastok skupiny B – súčiastok
       hriadeľového tvaru ......................................................................................................                               85

     7.4  Postup kreslenia náčrtov a výkresov súčiastok skupiny C – súčiastok ohýbaných
       z plechu a zakružovaných z drôtu a tyčí  ...................................................................        85

            7.4.1  Kreslenie náčrtov a výkresov súčiastok zhotovených ohýbaním  ..................... 86

            7.4.2  Kreslenie náčrtov a výkresov valcových skrutkovitých pružín  .........................                                                                                                                 87

     7.5  Postup kreslenia náčrtov a výkresov súčiastok skupiny D – rotačných so závitom ....       89

     7.6  Postup kreslenia náčrtov a výkresov súčiastok skupiny E – súčiastok odliatych alebo

            kovaných   ....................................................................................................................                      92

            7.6.1  Zvláštnosti pri kreslení náčrtov a výkresov odliatych súčiastok   .......................                                                                                                                   92

            7.6.2  Zvláštnosti pri kreslení náčrtov a výkresov kovaných súčiastok  ......................                                                                                                                    93

8   KRESLENIE ULOŽENÍ HRIADEĽOV OZUBENÝCH PREVODOV ....................................                                                                                                      96

     8.1  Kreslenie a kótovanie ozubených kolies ....................................................................                                                                      97

            8.1.1  Čelné ozubené kolesá nekorigované s priamymi a šikmými zubami .................    97

            8.1.2  Kužeľové ozubené kolesá nekorigované s priamymi zubami  ...........................                                                                                                             101

            8.1.3  Závitovkové súkolesie  ...................................................................................                                                     103

            8.1.4  Materiály ozubených kolies .............................................................................                                                           105

     8.2  Kreslenie a kótovanie reťazových kolies ...................................................................                                                                     106

     8.3  Kreslenie a kótovanie remeníc pre ozubené remene ................................................                                                                                        108

     8.4 Kreslenie remeníc pre klinové remene  .....................................................................                                                                   110

     8.5  Kreslenie a kótovanie hriadeľov ................................................................................                                                        111

            8.5.1  Upevnenie ozubených kolies a ložísk na hriadeľoch  ........................................  111

            8.5.2  Upevnenie ložísk v telesách a konštrukcia ložiskových viek   ...........................  112

            8.5.3  Úložné plochy pre valivé ložiská .....................................................................  113

     8.6  Kreslenie valivých ložísk ..........................................................................................  116 

8.7  Kótovanie a tolerovanie polohy osí dier pre spojovacie súčiastky  - skrutky  .............          116

8.7.1  Príklad určenia tolerancie menovitej polohy osí dier na rozstupovej
kružnici predpisom tolerancie umiestnenia  .....................................................                                                              117

8.7.2  Príklad určenia tolerancie polohy osí dier na rozstupovej kružnici
predpisom medzných odchýlok rozmerov súradníc polohy  ..............................                                                                                     117

8.8  Príklad vypracovania semestrálnej práce 06   ...........................................................                                                               118

     8.9  Varianty zadaní semestrálnej práce 06  ....................................................................                                                                    120

9   KRESLENIE VÝKRESOV ZVÁRANÝCH KONŠTRUKCIÍ  .................................................                                                                                       130

     9.1 Pokyny na vypracovanie semestrálnej práce   ..............................................................                                                                          130

     9.2  Všeobecné zásady kreslenia výkresov zváraných konštrukcií   ..................................                                                                                                      130

            9.2.1  Výkresy kótovanej zostavy zvarku   ..................................................................     130

            9.2.2  Výkresy prvkov zvarku  ....................................................................................                                                    130

            9.2.3  Označovanie zvarov na výkresoch   .................................................................                                                                       133

            9.2.4  Označovanie spôsobu zvárania, elektród a prídavných materiálov  ...............      137

            9.2.5  Stupne kvality zváraných spojov   .....................................................................     138

            9.2.6  Všeobecné tolerancie pre zvárané spoje   ........................................................                                                                                138

     9.3  Úprava zvarových plôch a prídavky na obrábanie  ....................................................                                                                                    138

     9.4  Varianty zadaní semestrálnej práce 07   ..................................................................                                                                      139

10 Kreslenie zostavných výkresov montáŽnych jednotiek
a  výkresov súčiastok ............................................................................................       155

     10.1   Všeobecné pokyny na vypracovanie semestrálnej práce 08   ...............................                                                                                                         155

     10.2   Varianty zadaní sem. práce 08 a popis funkcie zadaných montážnych jednotiek ... 155

                                                                                                                           Strana

PRÍLOHY  .............................................................................................................................           168

Všeobecné normy

P2.1.    Normálne dĺžkové rozmery - STN 01 0202  ..............................................................                                                                          169

P2.2.    Normálne uhly – STN 01 0210  .................................................................................                                                       169

P2.3     Normálne kužeľovitosti a uhly kužeľov – STN 01 0204   ............................................                                                                                            170

P2.4.    Zaoblenia a skosenia hrán – STN 01 0211  ...............................................................                                                                         170

Závity, závitové spojovacie súčiastky

P4.1.    Nátrubky ťažkých rúrkových skrutkovaní s plochým tesnením - STN 13 7911   ........    171

P4.2.    Tesniace prstene ťažkých skrutkovaní s plochým tesnením - STN 13 7935  ............         171

P4.3.    Presuvné matice ťažkých skrutkovaní hrdlových a rúrkových - STN 13 7955  ..........  171

P4.4.    Staviteľné prípojky jednostranné - STN 13 7972  ......................................................                                                                                  171

P4.5.    Skrutky pre prípojky - STN 13 7993  .........................................................................                                                               172

P4.6.   Tesniace krúžky ploché - STN 02 9310  ...................................................................                                                                     172

P4.7.   Skrutky s kolíkovou rukoväťou - STN 24 3516  .........................................................                                                                               172  

P4.8.   Prítlačné opierky s dosadacou plochou rovinnou - STN 24 3570  ..............................                                                                                                          172

P4.9.    Metrické závity ISO. Všeobecné ustanovenia – STN ISO 261  ..................................                                                                                                      173

P4.9a   Metrické závity ISO. Vybrané veľkosti pre skrutky a matice – STN ISO 262  ............     173

P4.10.  Palcové závity ISO. Všeobecné ustanovenia – ISO 725   ...........................................                                                                                           174

P4.11   Rúrkové závity na spoje netesniace v závitoch – STN EN ISO 228-1 ........................                                                                                                              174

P4.12   Rúrkové závity na spoje tesniace v závitoch – STN EN 10226-1 a 2  ........................                                                                                                              175

P4.13.  Výbehy vonkajšieho metrického závitu – STN ISO 3508  .........................................                                                                                               176

P4.14.  Výbehy vnútorného metrického závitu – STN 02 1034  .............................................                                                                                           176

P4.15.  Žliabky vonkajšieho a vnútorného metrického závitu – STN ISO 4755, STN 02 1037..   177

P4.16.  Nastavovacie skrutky s drážkou – STN EN 27434, 27435, 27 436, 24766  ...............      178

P4.17. Nastavovacie skrutky s vnútorným šesťhranom – STN EN ISO 4026 až 4029 ..........  178

P4.18.  Hĺbka dier pre závrtné skrutky - STN 02 1051 ...........................................................                                                                             179

P4.19.  Závrtné skrutky do ocele, liatiny a zliatin hliníka – STN 02 1174 až STN 02 1178  .... 179

P4.20.  Najmenšie dĺžky zaskrutkovania skrutiek le  ..............................................................                                                                          179

P4.21.  Diery pre skrutky – STN EN 20273   ...........................................................................                                                             180

P4.22.  Valcové zahĺbenie pre skrutky s valcovou a šesťhrannou hlavou –
STN 02 1024, STN 02 1020  .....................................................................................                                       180

P4.23.  Kužeľové neosadené a osadené zahĺbenie pre zápustné hlavy skrutiek – 
STN 02 1022 a STN 02 1023  ....................................................................................                                        180

P4.24.  Skrutky so zápustnou hlavou a skrutky so zápustnou šošovkovitou hlavou –
STN EN ISO 2009, STN EN ISO 2010  .....................................................................                                                       181

P4.25   Skrutky s valcovou hlavou – STN EN ISO 1207  .......................................................                                                                     181

P4.26.  Presné skrutky so šesťhrannou hlavou – STN EN ISO 4014, 4017, 8765, 8676   .......  182

P4.27.  Skrutky s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom – STN EN ISO 4762  ...............      182

P4.28.  Lícované skrutky s dlhým a krátkym závitom – STN 02 1111 a STN 02 1112  .........   183

P4.29.  Šesťhranné matice – STN EN ISO 4032, STN EN ISO 4033, STN EN ISO 4035,
STN EN ISO 8673 až STN EN ISO 8675  ..................................................................                                                          183

P4.30.  Uzavreté matice – STN 02 1431  ..............................................................................                                              184

P4.31.  Samopoistné šesťhranné matice, typ 1 – STN EN ISO 7040   ..................................                                                                                          184

P4.32.  Ryhované matice. Ryhované matice nízke – STN 02 1461 a STN 02 1462   ............                                                                                                                184

P4.33.  Šesťhranné matice s prírubou – STN EN 1661 a STN EN 14218   ............................                                                                                                185

P4.33a Samopoistné šesťhranné matice s prírubou (s nekovovou vložkou)

            – STN EN 1663 a STN EN 1666  ...............................................................................         185

P4.34.  Skrutky s vysokou ryhovanou hlavou – STN 02 1161  ...............................................                                                                             186

P4.35.  Upínacie skrutky do obrobených upínacích žliabkov T – STN 02 1124   ....................                                                                                                        186

P4.36.  Obrobené T žliabky – STN 02 1030  ..........................................................................                                                  186

P4.37.  Ploché kruhové podložky – STN EN ISO 7092, STN EN ISO 7089,
STN EN ISO 7090, STN EN ISO 7093-1  ..................................................................                                                          187

P4.38.  Pružné podložky so štvorcovým a obdĺžnikovým prierezom – STN 02 1740,
STN 02 1741 ..............................................................................................................              187

P4.39. Poistné podložky s jazýčkom – STN 02 1751  ...........................................................                                                                 188

P4.40.  Poistné podložky s nosom – STN 02 1753 ................................................................                                                            188

P4.41.  Podložky pre tyče I, U, IE, UE – STN 02 1739   .........................................................                                                                   188
                                                                                                                        Strana

P4.42.  Upínacie matice  pre upínacie a sťahovacie puzdrá - KM – STN 02 3630       ......... 189

P4.43.  Poistné podložky a vložky k maticiam upínacích puzdier - MB – STN 02 3640 .........   189

P4.44.  Upínacie matice so zárezmi KMK  .............................................................................                                                           190

P4.45.  Zátky s valcovým závitom – STN 02 1915  ...............................................................                                                                         190

P4.46.  Kruhové olejoznaky – STN 02 7486  .........................................................................                                                               190

Tolerovanie rozmerov a geometrické tolerovanie

P5.1.    Jednotná sústava tolerancií a uložení RVHP. Odporúčané uloženia -
STN 01 4202 ..............................................................................................................              191

P5.2.    Rozsahy menovitých rozmerov do 500 mm – STN EN 20286-1  ..............................                                                                                                          191

P5.3.    Vzorce na výpočet hodnôt normalizovaných tolerancií IT1 až IT18 -
STN EN 20286-1 ........................................................................................................                    192

P5.4.    Číselné hodnoty tolerancií (normalizované tolerancie ITn) - STN EN 20286-1  .........   192

P5.5.    Vzorce na výpočet hodnôt základných odchýlok hriadeľov a dier pre rozmery
do 500 mm - STN EN 20286-1  ................................................................................                                            193

P5.6.    Číselné hodnoty základných odchýlok tolerančných polí hriadeľov a dier
pre menovité rozmery cez 1 do 500 mm - STN EN 20286-1   ...................................                                                                                         194

P5.6a   Charakteristika odporúčaných druhov uložení a príklady najčastejšieho použitia  .... 195

P5.6b   Drsnosti povrchu súčiastok strojov a zariadení  ........................................................                                                                    196

P5.7.    Tolerancie tvaru a polohy. Číselné hodnoty - STN 01 4405 ......................................                                                                                                  198

P5.8.    Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov -
STN EN 22768-1 ........................................................................................................                    200 

P5.9.    Všeobecné tolerancie. Nepredpísané geometrické tolerancie - STN EN 22768-2 ... 200

P5.9a    Všeobecné tolerancie pre zvárané konštrukcie – STN EN ISO 13920  ..................... 202

P5.10.  Normalizované metrické závity ISO. Tolerancie. Uloženie s vôľou - STN ISO 965-1.. 203

P5.11.  Tolerancie polohy osí dier pre spojovacie súčiastky - STN 01 4260    .......................                                                                                         204

Výstrižky, výkovky, odliatky a normalizované polotovary

P7.1.    Prehľad druhov, rozmerov a materiálov normalizovaných polotovarov ......................                                                                                          207

P7.2.    Triedy oceľového odpadu – STN 42 0030  ................................................................                                                208

P7.3.    Prídavky na obrábanie plôch – STN 05 0235  ...........................................................                                                     209

P7.4.    Výpočet rozvinutých dĺžok ohýbaných súčiastok - STN 01 7009   ..............................                                                                                                          210

P7.5.    Bočné sklony stien zápustkových výkovkov   .............................................................                                                                           211

P7.6.    Zaoblenie hrán a rohov oceľových zápustkových výkovkov  .....................................                                                                                                   211

P7.7.    Zaoblenie hrán a rohov zápustkových výkovkov  z neželezných kovov   ...................  211

P7.8.    Najmenšie hrúbky stien fmin a dien Hmin zápustkových výkovkov  ...........................                                                                                                             212

P7.9.    Odporúčané hrúbky stien odliatkov  ..........................................................................                                                              212

P7.10.  Lejárske sklony modelov a odliatkov – STN 04 2021 ................................................                                                                                        212

P7.11.  Polomery vnútorných zaoblení odliatkov zo sivej liatiny - STN 01 4909  ...................  213

P7.11a  Všeobecné rozmerové a geometrické tolerancie a prídavky na opracovanie

            pre odliatky – STN EN ISO 8062-3  ...........................................................................                                                             213

P7.12.  Príruby PN6 privarovacie s krkom - STN 13 1160-1 ................................................                                                                                        215

P7.13.  Dná hlboko klenuté - TPO-041  ................................................................................                                                        215

Normy súčiastok strojov

P8.1.    Valcové konce hriadeľov - STN 01 4990  ..................................................................                                                                      216

P8.2.    Axiálne poistenie hriadeľov poistnými doskami - STN 02 2703  ................................                                                                                                        216

P8.3.    Strediace otvory so závitom a s vrcholovým uhlom 60°- tvar A – STN 01 4917  .......     216

P8.3a   Zjednodušené zobrazenie strediacich otvorov – STN ISO 6411  ...............................                                                                                                         217

P8.3b   Zápichy – STN 01 4960  ............................................................................................                                            217

P8.4.    Axiálne poistenie hriadeľov so zrezanou poistnou doskou ........................................                                                                                                218

P8.5.    Tesné perá s medznými odchýlkami e7 alebo h9 – STN 02 2562   ...........................                                                                                                             218

P8.6.    Priradenie rozmerov tesných pier k hriadeľom - STN 02 2507   ................................                                                                                                        219

P8.7.    Poistné krúžky pre hriadele – STN 02 2930  .............................................................                                                                           220

P8.8.    Poistné krúžky pre diery – STN 02 2931  ..................................................................                                                                      221

P8.9.    Žliabkové spoje rovnoboké. Rozmery - STN 014942   ...............................................                                                                                         221

P8.10.  Žliabkové spoje rovnoboké. Medzné odchýlky - STN 01 4949   ................................                                                                                                        222

P8.11.  Menovité priemery, moduly a počty zubov evolventného žliabkovania
s uhlom profilu 30° - STN 01 4952 až STN 01 4954m   .............................................                                                                               222

P8.12.  Hlavné a pripojovacie rozmery valivých ložísk ..........................................................                                                                              225

                          Strana

P8.13.  Zobrazovanie valivých ložísk – STN EN ISO 8826-2   ...............................................                                                                                         229 

P8.14.  Hriadeľové tesnenie - STN 02 9401 ..........................................................................                                                              230

P8.15.  Tesnenie ložiskových telies. Plstené tesnenia a žliabky - STN 02 3655   ...................  231

P8.16.  Tesniace krúžky kruhového prierezu (O – krúžky) – ISO 3601, DIN 3771-1 až 5 ......      231

P8.17.  Mazacie hlavice guľové - STN 02 7421  ....................................................................                                                                    232

P8.18.  Klinové remene  klasického prierezu a úzke a remenice pre klinové remene –
STN 02 3110 až 11, STN 02 3179 až 80  ..................................................................                                                          233

P8.19.  Valčekové reťaze. Rozmery - STN 02 3311  ..............................................................                                                                          234

P8.20.  Tanierové pružiny. Základné pojmy a výpočet - STN 02 6060 ..................................                                                                                                      234

P8.21.  Čelné spojky zubové. Konštrukčné smernice - STN 02 6402   ...................................                                                                                                     235

P8.22   Klzné ložiská. Kovové puzdrá.. Typy, rozmery a tolerancie – STN 02 3499  .............        236

P8.23   Klzné ložiská. Samomazné puzdrá zo spekaných materiálov. Typy, rozmery

            a tolerancie  ................................................................................................................                        236

P8.24   Klzné ložiská. Zakružované puzdrá s klznou vrstvou na báze polytetrafluór-

            etylénu - KU. Rozmery a tolerancie – STN 02 3406  ..................................................                                                                                      237

P8.25   Klzné ložiská. Zakružované puzdrá s klznou vrstvou na báze polyacetátu - KX.

            Rozmery a tolerancie – STN 02 3409  .......................................................................                                                                 237

 

 

LITERATÚRA .........................................................................................................................               238

 

 

 

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Konštruovanie 1  Návody na cvičenia

Konštruovanie 1 Návody na cvičenia

doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald...
8,00SKLADOM