Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava [Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel] | edis.uniza.sk

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava
Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1359-420.70623.61

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Ekonomika leteckej spoločnosti - pravidelná osobná letecká doprava  je treťou v poradí učebníc, ktoré vznikli ako výstup grantového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA 024ŽU-4/2014 Nové ekonomické vzdelávanie pre manažérov leteckej dopravy. Učebnica je určená pre študentov v inžinierskom stupni štúdia v študijn om programe letecká doprava.

Kniha podáva ucelený výklad  kľúčových  problémov ekonomického riadenia  letekých spoločností poskytujúcich služby pravidelnej osobnej dopravy. Viaceré z kapitol sú však využiteľné aj pre letecké spoločnosti, ktoré pôsobia v ďalších segmentoch  civilného letectva, ako aj biznis  letectvo, chartrová dovolenková verejná letecká doprava a nákladná letecká doprava.

Z obsahu

              ÚVOD
         
1            MODELY PODNIKANIA V LETECKEJ DOPRAVE

1.1         Definícia pojmu model podnikania
1.2         Prehľad modelov podnikania v osobnej leteckej doprave
1.3         Atribúty modelov podnikania v pravidelnej osobnej leteckej  doprave
1.3.1      Model podnikania klasického leteckého dopravcu
1.3.2      Model podnikania nízkonákladového leteckého dopravcu
1.3.2.1   Vznik nízkonákladového modelu podnikania
1.3.2.2   Atribúty nízklonákladového modelu podnikania
1.3.2.3   Nízkonákladoví dopravcovia vo svetových regiónoch
1.3.3      Hybridizácia modelov podnikania v osobnej leteckej doprave
1.3.4      Nízkonákladový model  podnikania na dlhé vzdialenosti
1.3.5      Model podnikania regionálnych dopravcov
1.4         Zhrnutie
1.5         Použitá a odporúčaná literatúra

2            TRHY SO SLUŽBAMI PRAVIDELNEJ OSOBNEJ LETECKEJ DOPRAVY

2.1         Služby pravidelnej osobnej leteckej dopravy ako ekonomický statok
2.1.1      Profil cesty cestujúceho v pravidelnej osobnej leteckej doprave
2.1.2      Služby pravidelnej leteckej dopravy ako časové, priestorové a intermodálne substitúty
2.1.3      Protismerné trhy a dichotómia ponuky a dopytu
2.2         Faktory dopytu po službách pravidelnej osobnej leteckej dopravy
2.2.1      Cena služby ako základný faktor  dopytu
2.2.2      Ďalšie faktory dopytu
2.2.3      Cenová elasticita dopytu
2.2.3.1   Definícia a význam cenovej elasticity dopytu
2.2.3.2   Meranie cenovej elasticity dopytu
2.2.3.3   Meranie krížovej cenovej elasticity dopytu
2.2.4      Časová elaysticita dopytu
2.2.4.1   Komponenty času cestovania
2.2.4.2   Definícia a význam časovej elasticity dopytu
2.2.5      Segmentácia zákazníkov podľa časovej a cenovej elasticity
2.3         Faktory ponuky služieb pravidelnej osobnej leteckej dopravy
2.3.1      Cena služby ako základný faktor ponuky
2.3.2      Ďalšie faktory ponuky
2.3.3      Úloha frekvencií v ponuke leteckých dopravcov
2.4         Rovnováha na trhoch so službami pravidelnej osobnej leteckej dopravy
2.4.1      Dokonalé konkurenčné trhy
2.4.2      Nedokonalá konkurenia
2.4.3      Meranie trhového podielu (a stupňa kontroly nad trhom)
2.5         Zhrnutie
2.6         Použitá a odporúčaná literatúra

3            LIBERALIZÁCIA ODVETVIA LETECKEJ DOPRAVY
3.1         Liberalizácia domácej leteckej dopravy
3.1.1      Letecká doprava v USA ako regulovaný systém (do 1978)
3.1.2      Liberalizácia leteckej dopravy v USA
3.2         Liberalizácia medzinárodnej leteckej dopravy
3.2.1      Dohody o službách leteckej dopravy
3.2.1.1   Náležitosti dohôd o službách leteckej dopravy
3.2.1.2   Protekcionistické vs liberálne dohody ASAs
3.3         Liberalizácia leteckej dopravy v EÚ
3.3.1      Zjednocovanie trhov so službami leteckej dopravy v rámci EÚ
3.3.2      Nariadenie 1008/2008/EC o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných
              služieb v Spoločenstve
3.3.3      Význam "up-stream" časti odvetvia v liberalizácii leteckej dopravy v EÚ
3.3.4      Vonkajšia politika EÚ v oblasti letectva
3.3.4.1   Vývoj jednotnej vonkajšej politiky EÚ v oblasti letectva
3.3.4.2   Vonkajšia politika EÚ v Stratégii v oblasti letectva pre Európu
3.4         Zhrnutie
3.5         Použitá odporúčaná literatúra

4            ŠPECIFICKÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE LETECKÝCH DOPRAVCOV (pravidelná
              osobná doprava)             

4.1         Prehľad základných ukazovateľov
4.2         Súvislosti prevádzkového výsledku hospodárenia
4.2.1      Interné opatrenia ovplyvňujúce prevádzkový  výsledok hospodárenia
4.2.2      Zvratový faktor využitia kapacity lietadiel
4.3         Doplnkové prevádzkovo-ekonomické ukazovatele
4.3.1      Členenie doplnkových prevádzkovo-ekonomických ukazovateľov
4.3.1.1   Naturálne prevádzkovo-ekonomické ukazovatele
4.3.1.2   Finančné ukazovatele
4.3.1.3   Zmiešané ukazovatele (naturálno-finančné)
4.4         Indikátory modelu podnikania
4.4.1      Indikátory stupňa unifikácie lietadlového parku
4.4.2      Indikátory typu prevádzky
4.4.3      Kvantitatívne indikátory konfigurácie siete
4.4.3.1   Ukazovatele vychádzajúce z teórie grafov
4.4.3.2   Ukazovatele koncentrácie prevádzky v sieti letísk dopravcu
4.4.3.3   Ukazovatele geografického (priestorového) rozloženia siete
4.4.4      Ukazovatele využívania sekundárnych letísk
4.4.5      Ďalšie indikátory modelu podnikania
4.5         Zhrnutie
4.6         Odporúčaná a použitá literatúra

5            MANAŽMENT VÝNOSOV
5.1         Teória manažmentu výnosov
5.1.1      Ceny a kapacita: kľúčové dimenzie manažmentu výnosov
5.1.2      Predpoklady pre zavedenie manažmentu výnosov
5.1.3      Cenová diskriminácia
5.1.4      Separácia segmentov dopytu
5.1.5      Alokácia kapacity sedadiel  v lietadle
5.1.5.1   Jednoduchý matematický model rezervačného limitu
5.1.5.2   Jednoduchý matematický model nadrezervácie
5.1.5.3   Manažment kapacít rezervačných tried
5.2         Počítačové systémy manažmentu výnosov
5.2.1      Etapy vo vývoji počítačových systémov manažmentu výnosov (tradičných dopravcov)
5.2.2      Komponenty počítačových  systémov manažmentu výnosov(tradičných dopravcov)
5.3         Zhrnutie
5.4         Použitá a odporúčaná literatúra

6            NÁKLADY LETECKÝCH DOPRAVCOV (pravidelná osobná doprava)
6.1         Prevádzková verzus neprevádzková časť nákladov
6.2         Klasifikácia prevádzkových nákladov leteckých dopravcov
6.2.1      Prístupy ku klasifikácii prevádzkových nákladov
6.2.2      Prevádzkové náklady podľa nákladových druhov
6.2.3      Prevádzkové náklady leteckého dopravcu podľa funkčného významu (kalkulačná
              klasifikácia)
6.2.4      Prevádzkové náklady leteckého dopravcu podľa stupňa kontrolovateľnosti
6.2.5      Prevádzkové náklady podľa vzťahu  k rozsahu produkcie
6.3         Prehľad základných indikátorov
6.4         Determinanty prevádzkových nákladov
6.4.1      Technicko-technologické a prevádzkové determinanty prevádzkových nákladov
6.4.1.1   Veľkosť lietadla
6.4.1.2   Priemerná dĺžka preletového úseku
6.4.1.3   Rýchlosť lietadla
6.4.2      Spoločensko-ekonomické detrerminanty nákladov
6.5         Manažment vybraných prevádzkových nákladov
6.5.1      Manažment nákladov na palivo
6.5.1.1   Efektívnosť využitia leteckého paliva
6.5.1.2   Palivove príplatky
6.5.1.3   Hedging ceny leteckého paliva
6.5.1.4   Využívanie najlacnejších miest leteckého paliva pri tankovaní lietadiel
6.5.2      Manažment nákladov na prácu
6.6         Zhrnutie
6.7         Použitá a odporúčaná literatúra

7            LIETADLOVÝ PARK: FIANNCOVANIE A INVESTOVANIE
7.1         Financovanie lietadlového parku
7.1.1      Spôsoby obstarania lietadiel
7.1.2      Leasing lietadiel - základná charakteristika
7.1.3      Typy leasingu lietadiel
7.1.4      Pravidlá leasingu lietadiel v Nariadení 1008/2008/EC
7.2         Hodnotenie investícií do lietadlového parku
7.2.1      Aspekty hodnotenia investícií do lietadlového parku
7.2.2      Hodnotenie finančnej návratnosti
7.2.2.1   Metóda čistej  súčasnej hodnoty
7.2.2.2   Metóda vnútorného výnosového percenta
7.2.2.3   Metóda diskontovanej doby návratnosti
7.2.2.4   Index súčasnej hodnoty
7.3         Prístupy k stanoveniu peňažných  tokov z hľadiska rizikovosti
7.4         Zhrnutie
7.5         Použitá a odporúčaná literatúra

8            HORIZONTÁLNA SPOLUPRÁCA LETECKÝCH DOPRAVCOV
8.1         Definícia horizontálnej spolupráce leteckých  dopravcov
8.2         Klasifikácia horizontálnej spolupráce  leteckých dopravcov
8.3         Charakteristika horizontálnych zmlúv
8.3.1      Interlining (ITA)
8.3.2      Code-sharing
8.3.2.1   Podstata code-sharingu
8.3.2.2   Typy code-sharingu
8.3.2.3   Obsah "code-sharingových" zmlúv
8.3.2.4   Prístup k predaju ponúkanej kapacity v code-sharingu a vysporiadanie vzťahov
8.3.2.5   Code-sharingová spolupráca  nízkonákladových  a hybridných dopravcov
8.3.3      Aliancie leteckých dopravcov
8.3.3.1   Definícia pojmu aliancia
8.3.3.2   Zásady globálnej aliančnej spolupráce a princípy členstva
8.3.3.3   Účasť nízkonákladových a hybridných dopravcov v alianciách
8.3.3.4   Výhody aliančnej spolupráce leteckých dopravcov
8.4         Zhrnutie
8.5         Použitá a odporúčaná literatúra

9            LETECKé SPOLOČNOSTI V SR:
              PREHĽAD A PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA Sky Europe

9.1         ČSA - Československé aerolínie (1923-1992)
9.2         Letecké spoločnosti v Slovenskej republike
9.3.1      Air Slovakia
9.3.2      Slovenské aerolínie
9.3.3      Seagle Air
9.3.4      Sky Europe Airlines
9.3.5      Danube Wings
9.3.6      AirExplore
9.3.7      Central Charter Airlines Slovakia (samair)
9.3.8      Travel Service Slovakia
9.3.9      Go2sky
9.3.10    Quick Duck Airlines
9.3.11    Ostatní leteckí dopravcovia
9.4         Prípadová štúdia: SKYEUROPE vs ČSA, RYANAIR a EARLINGUS
9.5         Použitá a odporúčaná literatúra

    


         Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Diagnostika a údržba lodných zariadení

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný
12,63SKLADOM

Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. prepracované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované v...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM