Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave [Jozef Gnap, Miloš Poliak] | edis.uniza.sk

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave
Jozef Gnap, Miloš Poliak

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1346-412.40373.56

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou kalkulácie vlastných nákladov a tvorbou ceny v cestnej nákladnej, autobusovej a mestskej hromadnej doprave. Obsahuje charakteristiku súčasnej situácie v oblasti tvorby  cien v cestnej  doprave v SR ale aj v zahraničí. Význam kalkulácie nákladov prechodom na trhové hospodárstvo vzrástol. Každé rozhodnutie podnikateľa musí vychádzať z dôkladnej anylýzy nákladov. Bez toho, aby si podnikateľ  nevykalkuloval, koľko ho určitý výkon stojí a aký je výsledný efekt pri znalostiach vplyvu prevádzkových  ukazovateľov na vlastné náklady  a konkurenčnú situáciu. Rovnako problematika kulkulácie  nákladov a problematika úpravy tarify v pravidelnej autobusovej vnútroštátnej doprave  je stále veľmi diskutovaná, vzhľadom na nedostatočnú výšku financií na krytie ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s výkonmi  vo verejnom záujme  v autobusovej a mestskej hromadnej doprave  a aplikáciou  nových pravidiel pre ich objednávanie.

Predkladané štvrté vydanie vedeckej monografie je prepracované aj  vzhľadom na prechod slovenskej koruny na euro a aplikáciu výstupov  výskumných  projektov a projektov pre prax, na ktorých sa autori  od roku 2006 aktívne podieľali.  Do autorského  kolektívu bol prizvaný doc.  Ing. Miloš poliak, PhD., ktorý sa v ostatnom období venuje  ekonomicky opravneným nákladom v autobusovej  doprave,  ekonomickým vyhodnoteniam plánov dopravnej obslúžnosti, aplikácii nákladových modelov a tvorbe nákladových indexov.

Monografia obsahuje novú podkapitolu Riadenie nákladov  a zvyšovanie efektívnosti cestnej dopravy, v ktorej sú uvedené najnovšie poznatky z tejto tematiky. Ide najmä o problematiku riadenia  variabilných, ale aj fixných nákladov v absolútnom vyjadrení, ale aj jednotkových fixných nákladov oproti konkurencii.

Z obsahu

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

1.          ÚVOD

2.          ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SÚČASNEJ SITUÁCIE V OBLASTI TVORBY CIEN V CESTNEJ

             DOPRAVE

2.1        Súčasná situácia v Slovenskej republike

2.2        Súčasná situácia v cestnej preprave medzi členskými štátmi EÚ

2.3        Súčasná situácia v štátoch Európskej únie

3.          VYBRANÉ PROBLÉMY VO VZŤAHU KU KALKULÁCII NÁKLADOV TVORBE CENY V CESTNEJ

             DOPRAVE

3.1        Minimálna a maximálna hranica ceny v cestnej doprave

3.2        Charakteristika vlastných nákladov, základné členenie a vzťahy  ku kalkulácii vlastných

             nákladov

3.3        Modelovanie nákladov

3.3.1     Jednoduchý nákladový model

3.3.2     Zložitý nákladový model

3.3.3     Pyramídový model nákladových činiteľov

3.3.4     Nákladové modely v cestnej doprave

3.3.5     Optimalizácia nákladov

3.3.6     Nákladové indexy

3.5        Stanovenie kritického  bodu rentability pre dopravnú firmu

3.5.1     Štúdia

3.6        Riadenie nákladov a zvyšovanie efektívnosti cestnej dopravy

4.          KALKULAČNÝ SYSTÉM

4.1        Kalkulácia vlastných nákladov v cestnej doprave

4.1.1     Metódy výpočtu fixných nákladov

4.1.2     Metóda kalkulovania s rozdelením nákladov na variabilné a fixné

4.1.3     Dynamická kalkulácia vlastných nákladov

4.1.4     Individuálna kalkulácia ceny výkonu pre špeciálne vozidlá

4.1.5     Metodický kalkulačný postup na stanovenie  minimálnych vlastných nákladov v cestnej

             medzinárodnej nákladnej doprave

4.1.6     Metódy kalkulácie nákladov s príspevkom na úhradu

4.1.7     Traťová kalkulácia

4.1.8     Kalkulácia nákladov na prepravu pri kombinovanej doprave

4.1.9     Kalkulácia nákladov v pravidelnej autobusovej doprave

4.1.10   Vybrané prístupy ku kalkulácii vlastných  nákladov a tvorbe ceny v niektorých štátoch EÚ

5.          MOŽNOSTI VYUŽITIA TARÍF NA OCEŇOVANIE  VÝKONOV V  CESTNEJ DOPRAVE

5.1        Druhy taríf

5.2        Oceňovanie výkonov vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

5.3        Oceňovanie výkonov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

5.4        Oceňovanie výkonov v cestnej nákladnej doprave v súčasnosti v SR

5.5        Tarifa mýtneho príplatku pro preprave kusových zásielok

5.6        Oceňovanie výkonov v pravidelnej  vnútroštátnej autobusovej doprave

5.7        Oceňovanie výkonov v mestskej hromadnej doprave

5.7.1     Tvorba ceny cestovných  dokladov v hromadnej osobnej doprave

5.7.2     Regulácia cien v mestskej hromadnej doprave

5.7.3     Kalkulačný vzorec mestskej hromadnej dopravy

6.          VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  PRI TVORBE CENY

6.1        Hlavný list  Vozidlo

6.2        Hlavný list Vstupné hodnoty

6.3        List Kalkulácia ceny - preprava

7.          ĎALŠIE VYBRANÉ ZÁSADY PRE TVORBU CENY

7.1        Možnosti prístupu k tvorbe cien v cestnej doprave

7.2        Možnosti využitia zliav

SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNEJ TERMINOLÓGIE 

ZOZNAM LITERATÚRYManažment podnikov v železničnej doprave 2

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak
14,75SKLADOM

Marketing v službách  Algoritmy marketingových činností

Marketing v službách Algoritmy marketingových činností

Mária Rostášová, Iveta Kremeňová
9,63SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM

Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM