Analýza elektrických strojov [Valéria Hrabovcová. Pavol Rafajdus, Pavol Makyš] | edis.uniza.sk

Analýza elektrických strojov
Valéria Hrabovcová. Pavol Rafajdus, Pavol Makyš

Analýza elektrických strojov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1323-510.00301.26

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, doktorandom a post-doktorandom, vedeckým  a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaoberajú návrhom elektrických strojov a optimalizáciou ich vlastností. Autori použili výsledky  a skúsenosti zo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v tejto oblasti  dúfajú, že učebnica bude platnou pomôckou pre všetkých, ktorí majú záujem  získať hlbšie vedomosti a širší prehľad v oblasti analýzy vlastností elektrických strojov.

Jej účelom je prezentovať metódy, ktoré sa používajú na analýzu vlastností elektrických strojov v ustálených, ale aj prechodových stavoch, najmä pomocou simulácií v prosteredí Matlab - Simulink.

V troch hlavných kapitolách sa uvádzajú nasledovné metódy: Metóda výpočtu prvkov náhradnej schémy elektrických strojov (odporov a indukčností) na základe vzťahov známych z teórie a stavby elektrických strojov, ďalej metóda založená na všeobecnej teórii  elektrických strojov(The General Theory of Elektrical Machines), na základe ktorej sa skúmajú prechodové deje v elektrických  strojoch v dvoch na seba kolmých  osiach a nakoniec metóda konečných prvkov (Finite Element Method), ktorá skúma elektromagnetické pole v priečnom  reze stroja (2D metóda) a je výborným nástrojom na skúmanie mnohých parametrov a vlastností. Všetky tieto metódy sú vhodné pre predvýrobnú etapu, a tak umožňujú optimalizáciu geometrických rozmerov vzhľadom na požadované vlastnosti stroja. Keď je stroj zhotovený, je možné uskutočniť meranie jeho parametrov a charakteristík, a tak potvrdiť predpokladané vlastnosti.

Všetky tri metódy sú tu podrobne opísané, vysvetlené a aplikované na jednotlivé druhy strojov, s vhodnými príkladmi simulačných modelov v prostredí Matlab-Simulink, včítane základných priebehov. V prílohách sú uvedené simulačné blokové schémy, aby čitatelia, najmä začiatočníci, mohli vykonať prvé vlastné implementácie jednotlivých modelov.

Z obsahu

Zoznam použitých skratiek a symbolov

Predslov

1.     Parametre točivých elektrických javov

    1.1   Indukčnosti
    1.2   Odpory
    1.3   Vplyv skinefektu na indukčnosť vinutia

2      Všeobecná teória elektrických strojov

    2.1   Úvod do všeobecnej teórie elektrických strojov
    2.2   Konštrukčné usporiadanie a základné rovnice univerzálneho elektrického stroja vo
            všeobecnej teórii
    2.3   Aplikácia všeobecnej teórie na jednosmerné stroje
    2.4   Transformácia trojfázovej sústavy abc do sústavy dqO
    2.5   Spätná transformácia sqO do abc
    2.6   Vyjadrenie rovníc lineárnej transformácie poomocou priestorových vektorov napätia a
            prúdu
    2.7   Napäťové rovnice vinutí trojfázových strojov
    2.8   Trojfázový výkon a moment v sústave d,q,0
    2.9   Vlastnosti transformovaných sínusových veličín
    2.10 Voľba uhla a polohy vzťažnej k-tej sústavy
    2.11 Asynchrónny stroj a jeho indukčnosti   
    2.12 Rovnice spriahnutých magnetických tokov asynchrónneho stroja vo všeobecnej teórii
            elektrických strojov
     2.13 Napäťové rovnice ASM po transformácii do k-tej sústavy s osami d,q,0
    2.14 Asynchrónny motor  a jeho rovnice v sústave
    2.15 Riešenie prechodových javov konkrétnych asynchrónnych motorov
    2.16 Synchrónny stroj a jeho indukčnosti
    2.17 Napäťové rovnice synchrónneho stroja po transformácii do k-tej sústavy s osami d.q.0
    2.18 Rovnice spriahnutých magnetických tokov synchrónneho stroja vo všeobecnej teórii
           elektrických strojov
    2.19 Výkon a elektromagnetický moment synchrónneho stroja
    2.20 Synchrónny stroj v sústave d,q,0
    2.21 Riešenie prechodových dejov synchrónneho motora v sústave d-,q-,0
    2.22 Prechodové deje synchrónneho stroja s permanentnými magnetmi
    2.23 Prechodové deje konkrétneho synchrónneho motora

3     Analýza elektrických strojov použitím metódy konečných prvkov

    3.1   Fyzikálny základ výpočtov programu FEMM
    3.2   Analýza parametrov elektromagnetu
    3.3   Analýza parametrov jednofázového transformátora
    3.4   Analýza parametrov asynchrónneho motora
    3.5   Analýza parametrov synchrónneho stroja
    3.6      Analýza parametrov spínaného reluktančného motora

Zoznam použitej literatúry

Príloha A - Simulačné schémy pre JSM

Príloha B - Simulačné schémy pre ASM

Príloha C - Simulačné schémy pre SM

Príloha D - Program Lua-Skript pre výpočet statických parametrov SRM Pasívne mikrovlnné prvky

Pasívne mikrovlnné prvky

Dagmar Faktorová
10,40SKLADOM

Riadenie elektrických pohonov

Riadenie elektrických pohonov

Michal Malek, Pavol Makyš, Marek Štulrajter
20,70SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM