Chronopsychologické aspekty učenia [Eva Škorvagová] | edis.uniza.sk

Chronopsychologické aspekty učenia
Eva Škorvagová

Chronopsychologické aspekty učenia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1330-320.50617.58

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia kvantitatívne analyzuje, zhodnocuje vzťah medzi biologickým rytmom a preferovaným časom práce - učenia sa žiakov a školskou úspešnosťou. Hlavným zámerom bolo zistiť a zhodnotiť rozdiely medzi ranným a večerným typom žiakov v školskom výkone, poukázať  na potrebu zosúladenia biologických  a sociálnych rytmov, zistiť vplyv  preferovanej doby učenia sa pri rannom a večernom type žiakov a jej dopad  na kognitívnu aktivitu žiakov. Vedecká monografia podporuje spojitosť medzi typológiou introverzia - extraverzia, rannosť - večernosť  a štýlom učenia,  identifikuje nové spôsoby, ako preskúmať zohrávajúcu úlohu biopsychológie v rámci komplexných interakcií  pri komponentoch osobnosť, biorytmus, štýl učenia a školská úspešnosť. Preskúmanie  psychologickej premennej , ako napríklad cirkadiálneho rytmu v spojitosti s osobnosťou, nám poskytuje nový a zaujímavý pohľad do etiológie školského výkonu.

Z obsahu

0      ÚVOD

1      BIORYTMY

1.1   Pôvod rytmov a možnosti ich ovplyvnenia
1.2   Vývin rytmov
1.3   Kategórie biorytmov
1.4   Krátkodobý a týždenný rytmus
1.5   Sezónne rytmy

2      CIRKADIÁLNY ČASOVÝ  SYSTÉM


3      PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY A CIRKADIÁLNE RYTMY

3.1   Rozdiely vo fyziologických a výkonových parametroch
3.2   Psychologické faktory a senzomotorická činnosť
3.3   Zmeny vo vnímaní
3.4   Kognitívny štýl
        3.4.1    Zmeny mier kognitívneho štýlu
        3.4.2    Vigilancia
3.5   Vnímanie krátkych časových intervalov
3.6   Zmeny v mentálnych úlohách
3.7   Pamäťové schopnosti vo vzťahu k cirkadiálnym rytmom
3.8   Procesy myslenia
3.9   Teoretické a metodologické problémy pri výskume zmien mentálnej výkonnosti

4      RANNÉ A VEČERNÉ TYPY

4.1   Metódy na určovanie ranného a večerného typu
4.2   Koncepcia denného typu
4.3   Výkonnosť ranného a večerného typu
4.4   Biorytmické zmeny rýchlostných schopností

5      OSOBNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

6      VEK

7      POHLAVIE

8      ÚLOHA CYKLU SPÁNOK - BDENIE

8.1   Poruchy spánku
8.2   Niektoré charakteristiky spánkových návykov
8.3   Spánkové návyky, štýl učenia a školská úspešnosť

9      CIERKADIÁLNE RYTMY VO VYUČOVACOM PROCESE

9.1   Spánkové návyky, ranná a večerná preferencia a školský výkon u preadolescentných detí
9.2   Náročnosť vyučovacích predmetov
9.3   Výskumný cieľ
9.4   Výskumné hypotézy

10    METÓDY

10.1 Výberový súbor
10.2 Materiály a aparatúry
        10.2.1 Nezávislé premenné
        10.2.2 Závislé premenné
10.3 Metódy analýzy dát

11    VÝSLEDKY

12    DISKUSIA

12.1 Východiská pre pedagogickú a psychologickú prax

13    ZÁVER

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM PRÍLOH
Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Eva Augustínová,Marián Grupač, Anna Jonásová, Erika Juríková, M...
18,90SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM