Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1 [Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková] | edis.uniza.sk

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1
Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1317-415.00451.89

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Všeobecná ekonomická teória 1 je prvou časťou dvojdielnej vysokoškolskej učebnice s rovnakým  názvom. Jej hlavným cieľom je prezentovať zrozumiteľným a prístupným spôsobom základné problémy všeobecnej ekonomickej  teórie; učebnica sa venuje vývojovým tendenciám formovania a správania sa ekonomických subjektov v súčasnom zložitom podnikateľskom prostredí, vysvetľuje základné  otázky z oblasti mikroekonómie a makroekonómie, objasňuje zložité  ekonomické a rozhodovacie úlohy, pred ktorými ekonomické  subjekty v konkurenčnom trhovom prostredí stoja. Jednotlivé tematické okruhy sú rozdelené do 16 kapitol. Spracovanie formou textu je doplnené o tabuľky, grafy a obrázky, ktoré umožňujú  lepšie pochopiť na prvý pohľad zložité  ekonomické javy a pojmy.

Z obsahu

1      ÚVOD DO EKONÓMIE

        1.1     Predmet a štruktúra ekonómie
        1.2     Metodológia ekonómie
  
2      PREHĽAD VÝVOJA EKONOMICKÉHO MYSLENIA
 
        2.1      Predhistória ekonomickej vedy
        2.2      Klasická ekonómia
        2.3      Neoklasická ekonómia
        2.4      Keynesovská makroekonomická teória, postkeynesovstvo
        2.5      Neoklasická syntéza, monetarizmus a nová klasická makroekonómia
        2.6      Nové inštitucionálne teórie

3      ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ORGANIZÁCIE EKONOMIKY

        3.1     Potreby, zdroje, statky, služby
        3.2     Variantnosť ekonomických riešení a základné ekonomické zákony
        3.3     Alternatívne ekonomické systémy
 
4      FUNGOVANIE TRHU A TRHOVÁ EKONOMIKA

        4.1     Trh a trhový mechanizmus
        4.2     Formy a typy trhov
        4.3     Funkcie trhu
        4.4     Nedostatok trhového mechanizmu
  
5      ANALÝZA PONUKY S DOPYTU NA TRHU PRODUKTOV

        5.1    Dopyt, zákon dopytu, krivka dopytu
        5.2    Činitele movplyvňujúce dopyt
        5.3    Abnormálne reakcie dopytu
        5.4    Ponuka, zákon dopytu, krivka ponuky
        5.5    Činitele ovplyvňujúce ponuku
        5.6    Rovnováha na trhu produktov
        5.7    Pružnosť ponuky a dopytu

6     PRINCÍP FUNGOVANIA TRHOV VÝROBNÝCH FAKTOROV

        6.1   Hraničný produkt - hraničný príjem - určovanie cien výrobných faktorov
        6.2   Správanie firmy na trhu výrobných faktorov
        6.3   Ceny faktorov výroby

7     PENIAZE V TRHOVEJ EKONOMIKE

        7.1   Vývoj foriem peňazí
        7.2   Podstata peňazí
        7.3   Funkcie a formy peňazí v trhovej ekonomike
        7.4   Tvorba bankových peňazí, multiplikátor ponuky peňazí
        7.5   Peňažné agregáty
        7.6   Kvantitatívna teória peňazí
        7.7   Dopyt, ponuka a rovnováha na peňažnom trhu
        7.8   Finančný trh a jeho funkcie
        7.9   Banky ako finanční sprostredkovatelia

8     MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC FUNGOVANIA  EKONOMIKY

        8.1   Štruktúra národného hospodárstva
        8.2   Makroekonomické agregáty

9      MERANIE VÝKONNOSTI EKONOMIKY

        9.1   Formy agregátneho produktu
        9.2   Odvodené agregátne veličiny
        9.3   Metodika výpočtu HDP
        9.4   Meranie ekonomickej vyspelosti krajín
       
10    SPOTREBA, ÚSPORY, INVESTÍCIE

        10.1   Vzťah spotreby a úspor
        10.2   Spotrebná a úsporová funkcia
        10.3   Teórie spotreby a úspor
        10.4   Národohospodársky význam investícií

11    INFLÁCIA

         11.1   Vymedzenie pojmu inflácie
         11.2   Metodika merania inflácie
         11.3   Typológia inflácie
         11.4   Dôsledky inflácie

12    ZAMESTNANOSŤ A NEZAMESTNANOSŤ
 
         12.1   Trh práce a nezamestnanosť
         12.2   Vývoj miery nezamestnanosti v Slovenskej republike
         12.3   Vzťah medzi nezamestrnanosťou a infláciou, Phillipsova krivka
         12.4   Politika zamestnanosti
         12.5   Prístup EÚ k politike zamestnanosti

13     MAKROEKONOMICKÁ HOSPODÁRSKA POLITIKA

          13.1   Podstata hospodárskej politiky
          13.2   Subjekty hospodárskej politiky
          13.3   Ciele hospodárskej politiky
          13.4   Nástroje hospodárskej politiky
  
14      FIŠKÁLNA POLITIKA A DANE

          14.1   Štátny rozpočet
          14.2   Rozpočet Slovenskej republiky
          14.3   Rozpočet Európskej únie
          14.4   Dane a daňová sústava

15      EKONOMICKÝ RAST A CYKLICKÝ VÝVOJ EKONOMIKY

          15.1   Determinanty ekonomického rastu
          15.2   Teórie ekonomického rastu
          15.3   Cyklický vývoj ekonomiky

16      SVETOVÁ EKONOMIKA

          16.1   Medzinárodný obchod a jeho príčiny
          16.2   Teória komparatívnych výhod
          16.3   Význam zahraničného obchodu pre národnú ekonomiku
          16.4   Zahraničnoobchodná politika
          16.5   Nová etapa medzinárodných ekonomických vzťahov
          16.6   Medzinárodná ekonomická integrácia
          16.7   Západoeurópska integrácia
          16.8   Systém svetového hospodárstva, ekonomická interdependencia

17      MEDZINÁRODNÉ MENOVÉ VZŤAHY

          17.1   Devízový trh a menové kurzy
          17.2   Systémy menových kurzov
          17.3   Medzinárodný menový systém

                   ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
                   POUŽITÁ  LITERATÚRA

         
         

                 

                   
 
 


       
      Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Iveta Kubasáková, Marián Gogola, Juraj Jagelčák, Jarmila Sosedová...
24,00VYPREDANÉ

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný
18,50SKLADOM

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová
17,50SKLADOM

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Jozef Gašparík, Peter Šulko
16,00SKLADOM

Mechanika v železničnej doprave

Mechanika v železničnej doprave

Jozef Gašparík, Juraj Grenčík, Pavol Meško, Vladislav Zitrický, V...
13,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM