Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky [Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková] | edis.uniza.sk

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky
Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1195-811.50346.45

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

     Predkladané skriptá sú určené pre študentov vysokých škôl  a zároveň môžu byť  zdrojom  informácií pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o javy, procesy, zmeny v medzinárodnej ekonomike, ktoré ovplyvňujú hospodársky život aj v Slovenskej republike. Osobitne sú zdôraznené aspekty  medzinárodnej ekonomiky  pre odvetvie pôšt  a telekomunikácií, v ktorých  dochádza  k zásadným zmenám s rozvojom  medzinárodného obchodovania  so službami.

     Problematika je rozdelená  do deviatich  kapitol, z ktorých každá je ukončená  informačnými zdrojmi, ktoré dopĺňajú danú tému. Ostatné dve kapitoly sú venované  charakteristike konkrétnych  transnacionálnych korporácií,  jednej z nefinančného a druhej  z finančného sektora, ktoré zaujímajú významné postavenie v súčasnej globálnej spoločnosti.

     Vzhľadom na rýchle sa meniace prostredie v medzinárodnej   ekonomike reesp. svetovej ekonomike, je nutné poznatky uvedené v skriptách neustále  aktualizovať a dopĺňať. Priebežné informácie  môžu čitatelia čerpať najmä zo zoznamov internetových adries a sledovaním dennej a odbornej tlače.

Z obsahu

ZOZNAM SKRATIEK

PREDHOVOR

1.   ZÁKLADNÉ POJMY

      1.1.   Integračné zoskupenia

Kontrolné otázky a úlohy

Literatúra
     
2.   EURÓPSKA SÚŤAŽNÁ POLITIKA

      2.1   Vymedzenie základných kategórií a prístupov k súťažnej politike

      2.2   Hospodárka súťaž v Európskej únii a jej ochrana v rámci  Zmluvy o založení Európskeho

              spoločenstva

Kontrolné otázky a úlohy

Literatúra

3.   REGULAČNÝ  RÁMEC EÚ PRE TELEKOMUNIKÁCIE  RESP. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

      3.1.   Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby

      3.2.   Prístup k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam  a ich
  
               prepojenie

      3.3.   Autorizácia elektronických  komunikčných sieťových  systémov a služieb

      3.4.   Univerzálna služba

      3.5.   Spracovanie osobných údajov a ochrana súkromia v sektore  elektronických

               komunikácií

      3.6.   Neviazaný prístup k účastníckej prípojke

      3.7.   Hospodárska súťaž na trhoch  elektronických komunikačných  sietí a služieb

 Kontrolné  otázky a úlohy

 Literatúra


4.   OCHRANA SPOTREBITEĽA

      4.1.   Legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

      4.2.   Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net

      4.3.   Odporúčania pre spotrebiteľov od ESC

      4.4.   Práva spotrebiteľa pri zmluve uzatvretej  na diaľku v rámci EÚ

      4.5.   Práva pri nakupovaní v Európskej únii

      4.6.   Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG)

      4.7.   Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií

      4.8.   Možnosti spotrebiteľa pri vzniku problému na trhu elektronických komunikácií

Kontrolné otázky a úlohy

Literatúra
 

5.   MEDZINÁRODNÉ ORGANIZáCIE

      5.1.   Skupina svetovej banky - World Bank Group VBG

      5.2.   Európska banka pre obnovu a rozvoj - European Bank for Reconstruction and

               Development EBRD

      5.3.   Európska investičná banka - EuropeanInvestmen Bank EIB

      5.4.   Rozvojová banka Rady Európy - Council of Europe Development Banka - CEB

      5.5.   Medzinárodný menový fond - International Monetary Fund IMF

      5.6.   Svetová obchodná organizácia - World Trade Organization WTO

      5.7.   Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - Organisation for Economic

               Cooperation and Development OECD

      5.8.   Medzinárodné organizácie v poštovom sektore

      5.9.   Medzinárodné telekomunikačné organizácie

Kontrolné otázky a úloh

Literatúra

6.   PRIAME ZAHRANIčNé  INVESTÍCIE (PZI)

      6.1.   Teórie priamych zahraničných investícií

      6.2.   Faktory ovplyvňujúce priame zahraničné investície

      6.3.   Členenie priamych zahraničných investícií

      6.4.   Spôsoby  vstupu na zahraničný trh

      6.5.   Efekty priamych zahraničných investícií

      6.6.   Vývoj prílevu PZI do SR a ďalších krajín strednej a východnej Európy

Kontrolné otázky a úlohy

Literatúra

7.   TRANSNACIONáLNE KORPORÁCIE (TNK)

      7.1.   Historický vývoj trransnacionálnych korporácií

      7.2.   Typy organizačného usporiadania  nadnárodných firiem

      7.3.   Internacionalizácia firmy

      7.4.   Majetková účasť vo firmách v zahraničí

      7.5.   Transakcie transnacionálnych korporácií

      7.6.   Ekonomický vplyv transnacionálnych korporácií na hostiteľskú krajinu

      7.7.   Ekonomický vplyv transnacionálnych korporáciína materskú krajinu

      7.8.   Transnacionálne korporácie a medzinárodný obchod

      7.9.   Transnacionálne korporácie a integrácia

      7.10  konkurenčné výhody transnacionálnych korporácií

Kontrolné otázky a úlohy

Literatúra

8.   CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI TELEFÓNICA S.A.

      8.1.   História spoločnosti

      8.2.   Vízia a stratégia spoločnosti

      8.3.   Právna forma a vlastníctvo spoločnosti

      8.4.   Oblasť pôsobenia spoločnosti

      8.5.   Previazanosť s inými spoločnosťami

      8.6.   Index transnacionality

      8.7.   Legislatívny rámec

      8.8.   Členstvo v medzinárodných  organizáciách

      8.9.   Priame zahraničné investície

Literatúra

9.   CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI INTESA SANPAOLO GROUP

      9.1.   História spoločnosti

      9.2.   Poslanie, vízia, stratégia a hodnoty spoločnosti

      9.3.   Právna forma spoločnosti

      9.4.   Vlastníci spoločnosti

      9.5.   Oblasť pôsobebia spoločnosti

      9.6.   Produktové portfólio

      9.7.   Previazanosť s inými spoločnosťami

      9.8.   Index geografického rozšírenia

      9.9.   Legislatívny rámec

      9.10. Členstvo v medzinárodných organizáciách

      9.11.  priame zahraničné investície

Literatúra


CD - Dane a poplatky v doprave  Návody na cvičenia

CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia

Miloš Poliak, Štefánia Semanová
4,40SKLADOM

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej  preprave tovaru

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovar...

Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák
3,30SKLADOM

Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I

Anna Križanová, Jana Klieštiková
6,80SKLADOM

Psychológia v práci manažéra

Psychológia v práci manažéra

Peter Seemann
8,80VYPREDANÉ

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Helena Janotová
6,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM