CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovaru [Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák] | edis.uniza.sk

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej  preprave tovaru
Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovaru

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1217-73.3099.42

Skriptá v elektronickej podobe

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

     Základom každej skutočnej prepravy po železnici  je vytvorenie vhodného technologického postupu.

     Pre realizáciu prepravy je potrebné stanoviť technologický postup, akým spôsobom sa preprava bude vykonávať. Patrí sem výber vhodnej trasy pre daný vlak, výber vhodných typov  vozňov, typ a počet HDV, čas  nástupu vlakového personálu, dĺžka zmeny, splnenie podmienok RID, doba nakládky a podobne.

Všetky spomenuté faktory je potrebné voliť tak, aby boli vynaložené náklady na každú položku čo najnižšie. Na základe výpočtu všetkých faktorov, môžeme určiť, či sa daná preprava oplatí, alebo nie.

     Obsahom skrípt je modelovanie prepravného procesu a výber niekoľkých variantov trás po železnici v Českej republike a v Slovenskej republike a na základe výsledkov určiť najvýhodnejšiu trasu v prípade výluk.  Taktiež je potrebné zohľadniť či na danú prepavu použiť HDV závislej alebo nezávislej trakcie, nakoľko aj tento faktor ovplyvňuje výšku  poplatku železničnej infraštruktúry.

     Skriptum je určené ako odborná literatúra najmä odborníkom v zasielateľských podnikoch, manažérom v oblasti dopravy, logistiky, ale aj širokej verejnosti, ktorí sa podieľajú na tvorbe  a organizovaní logistických  reťazcov v medzinárodnej preprave tovaru. Táto literatúra je tiež využiteľná pre študentov  študijného programu železničná doprava v predmete Logistika a jej použitie  je aj pre študentov študijných programov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.


Z obsahu

Zoznam obrázkov a tabuliek

Zoznam skratiek a symbolov

1.   Vývoj pojmu logistika

      1.1    Logistické pojmy

      1.2    Členenie logistických systémov

      1.3    Širšia koncepcia logistiky

      1.4    Paneurópske logistické stratégie

      1.5    Nové výzvy  dopravnej politiky  Európy

      1.6    Funkcia dopravy v logistických sytémoch

      1.7    Rozhodovanie o voľbe spôsobu  prepravy a voľbe dopravcu

      1.8    Vzťah logistiky a dopravnej politiky

      1.9    Faktory výberu cestných dopravcov a zasielateľov :  pre malé zásielky

      1.10  Logistické služby podľa FIATA

      1.11  Schéma aplikácie  terminologických  pojmov pri preprave nebezpečných vecí

2.   Hodnotenie loogistickej výkonnosti distribučných reťazcov

      2.1    Logistický index výkonnosti a jeho ukazovatele

      2.2    Kľúčové faktory určujúce logistickú výkonnosť

      2.3    Trendy v riadení dodávateľsko-zásobovacích reťazcov

      2.4    Trendy v logistike a distribúcii

      2.5    Analýza nulového bodu

      2.6    Analýza nákladov a výnosov z prepravnej činnosti

3.   Charakteristika vybranej komodity

      3.1    Popis vybranej komodity - vlak v prázdnom stave

      3.2    Železničná stanica Mlynky

      3.3    Technologický postup v ŽST Mlynky

      3.4    Trasa ložného vlaku zo ŽST Mlynky

      3.5    Použitie dráhových vozidiel

      3.6    Personálne obsadenie vlaku

      3.7    Výluky dopravnej služby

      3.8    Normatív dĺžky a hmotnosti vlaku

      3.9    Zloženie vlaku

      3.10  Nakladacie smernice UIC na vozne Snps pre nakládku dreva

4.   Návrh technológie prepravy

      4.1    Metodika výpočtu poplatku  za použitie železničnej infraštruktúry v Českej republike

      4.2    Výpočet ceklkových nákladov na prepravu pre prázdny vlak v Českej republike

      4.3    Metodika výpočtu poplatku za použitie železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike

      4.4    Výpočet celkových nákladov na prepravu pre prázdny vlak v Slovenskej republike

      4.5    Výpočet celkových nákladov na prepravu pre ložený vlak v Slovenskej republike

      4.6    Výpočet celkových nákladov na prepravu  pre ložený vlak v Českej republike

5.   Technicko-ekonomické zhodnotenie návrhu

 Záver

Zoznam použitej litertaúry

Zoznam príloh       


     Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I

Anna Križanová, Jana Klieštiková
6,80SKLADOM

Psychológia v práci manažéra

Psychológia v práci manažéra

Peter Seemann
8,80VYPREDANÉ

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Emília Madudová
6,90SKLADOM

CD - Dane a poplatky v doprave  Návody na cvičenia

CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia

Miloš Poliak, Štefánia Semanová
4,40SKLADOM

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková
11,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM